Tillsammans 2030 är ett samarbetsforum där kunskap, lärdomar och metoder delas i syfte att underlätta genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå.

 
gg.png
 

Bakgrund

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer globala mål och Agenda 2030, vilket innefattar 17 mål, 169 delmål och metoder för hållbar utveckling.

Sveriges regering vill att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. En handlingsplan för 2018-2020 fastställdes den 14 juni 2018. Den lyfter fram följande sex tvärsektoriella fokusområden:

 • Ett jämlikt och jämställt samhälle

 • Hållbara samhällen

 • En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi

 • Ett starkt näringsliv med hållbart företagande

 • Hållbar och hälsosam livsmedelskedja

 • Stärkt kunskap och innovation

 
Bild: Globala målens delmål

Bild: Globala målens delmål

 

Om

Hållbara samhällen är ett utpekat fokusområde av regeringen och Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Det finns många nätverk, metoder, verktyg m.m. som ger stöd för hållbar samhällsutveckling, men de sprids inte tillräckligt.

Forumet Tillsammans 2030 kan bidra till en effektiviserad omvärldsbevakning och att sprida information om resultat och metoder som finns tillgängliga. Tillsammans 2030 är inte ett utvecklingsprojekt där vi utvecklar nya metoder. Det är ett aktivt forum, där vi utgår från det som redan görs och metoder som redan finns. Vi tänker, gör och delar lärdomar med varandra.

Målgruppen är alla offentliga, privata och ideella aktörer, civilsamhället, akademin m.fl. som är involverade i utveckling av hållbara städer och samhällen.

Syftet med Tillsammans 2030 är:  

 • Dela kunskap och lärdomar för att utveckla hållbara städer och samhällen och implementera de globala målen lokalt.

 • Sprida kunskap om befintliga metoder, verktyg, modeller och utbildningsmaterial som kan ge stöd för hållbar samhällsutveckling.

 • Sprida kunskap om tillvägagångssätt och resultat från projekt, t.ex. lösningar, innovationer, modeller för finansiering, partnerskap och målstyrning.

 

 
Bild: Malmö stad / Apelöga

Bild: Malmö stad / Apelöga

 

Aktiviteter

Tillsammans 2030 kommer att genomföra följande aktiviteter:

 • Webbinarier med diskussion och föredrag

 • Möten, workshops, seminarier och konferenser

 • Spridning av utbildnings- och kommunikationsmaterial om de globala målen

 • Informationsspridning om befintliga metoder som ger stöd för hållbar samhällsutveckling

Vi startar med sju webbinarier som genomförs på fredagar kl 12-13 enligt följande datum nedan där deltagare enkelt kan slå sig ner framför datorn med en matlåda, lyssna och vara delaktiga i chat och diskussioner. Inspelning sker av föredragen på varje webbinar, så att de kan ses i efterhand om så önskas.

Vi använder en programvara som heter GoToWebinar, där du kan välja att använda ljud från datorn eller ringa in från en telefon. Du kan behöva godkänna en plugin första gången för att GoToWebinar ska fungera, så om du behöver godkännande från din IT-organisation för att använda den är det klokt att be en sådan person vara med vid uppstarten första gången. Vi kommer öppna upp mötet redan kl 11, så att du kan testa i god tid och höra av dig om något inte fungerar (till info@tillsammans2030.se).

 

14 sept 2018

Den 14 september 2018 ägde premiären av Tillsammans 2030 rum.

 • Lena Wetterskog Sjöstedt, Per-Arne Nilsson och Christer Larsson förklarade hur Malmö stad implementerar de globala målen i sin verksamhet och i stadsutvecklingsprojekt.

 • Jakob TrollbäckThe New Division berättade om framtagandet av logotyperna för de globala målen och det utbildnings- och kommunikationsmaterial som utvecklats i samband med detta.

 • Ann-Kristin BelkertActinate talade om syftet med Tillsammans 2030 samt kommande aktiviteter för initiativet.

Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationen här.

12 okt 2018

Den 12 oktober 2018 ägde det andra webinaret rum.

 • Jan Wijkmark, Regeringskansliet/Näringsdepartementet, berättade om utredningen Samordning för bostadsbyggande och deras nätverk, som ska ge stöd till kommuner som förbereder eller genomför större samlade exploateringar. Jan berättade även om den nystartade föreningen C/O City som vill bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande.

 • Ulrika Freij, Svenska FN-förbundet berättade om deras nya samverkansprojekt med SKL där de genom kommunikations- och utbildningsinsatser stöttar kommuner, landsting och regioner i Agenda 2030-arbetet. Den 25 september öppnar möjligheten att ansöka om att medverka i projektet 2019.

 • Louise Moberg, Gislaveds kommun beskrev hur Gislaved arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030, bl.a. en satsning tillsammans med gymnasieelever om hur ett hållbart Gislaved ser ut 2040. Louise berättade om Gislaveds engagemang i projektet som Svenska FN-förbundet och SKL driver.

Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationen här.

7 dec 2018

Den 7 december 2018 ägde det tredje webinaret rum.

 • Christer Larsson och Lena Wetterskog Sjöstedt från Malmö stad berättade om M21, ett partnerskap som driver innovationsarbete för en ekonomisk utveckling som löser samhällets utmaningar. M21 (Malmö i det 21:e århundradet) är en tankesmedja, testbädd och samhällsexpo som tar sig an nya lösningar till klimat- och sociala utmaningar till gagn för Malmöborna och till nytta för andra städer runt om i världen.

 • Sara Gustafsson från Linköpings universitet beskrev forskningsprojektet LETS som fokuserar på förbättrad regional och lokal hållbarhetsprestanda genom integrering av FN:s globala mål. Projektet analyserar regioners och kommuners roll, hur de kan samverka med andra regionala/lokala aktörer samt andra lokala aktörers roller och incitament för att engagera sig i det lokala arbetet med hållbarhetsmålen.

 • Ann-Kristin BelkertActinate berättade om Sweden Green Building Councils verktyg Citylab, som hjälper stadsutvecklingsprojekt att verka mot de globala målen och svenska nationella mål, utifrån sina lokala förutsättningar. Projekten får stöd för att upprätta hållbarhetsprogram och gå från vision till handling.


Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationerna här.

18 jan 2019

Den 18 januari 2019 ägde det fjärde webinaret rum.

 • Kristina Birath och Charlotte Halvarson Kindmark från Eskilstuna kommun berättade om visionen om Eskilstuna 2030. Den har en beskrivande målbild som visar hur det hållbara Eskilstuna ska se ut 2030. De berättade hur de styr arbetet mot det målet så effektivt som möjligt.

Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationerna här.

15 mars 2019

Den 15 mars 2019 ägde det femte webinaret rum.

 • Martin Westin, SLU och SWEDESD Uppsala Universitet är doktorand i Miljökommunikation med inriktning på dialog i komplex samhällsplanering. Martin har i mer än 15 års tid arbetat med att leda och delta i komplexa planeringsprocesser i Sverige och utomlands. Han berättade bl.a. om hur planerare förstår och hanterar makt när de designar dialogprocesser.

 • Kristina Mjörnell, RISE presenterar konferensen BEYOND2020 som är en i serien världskonferenser på temat hållbar byggd miljö som hålls vart tredje år på olika platser runt om i världen. Det är väldigt stort att konferensen kommer att hållas i Sverige 9-11 juni 2020 och vi hoppas att ni är många som vill bidra både med forskningsresultat men även i workshops, utställningar och studiebesök. IVA kommer att arrangera ett seminarium den 11 april 2019 i samband med sitt 100års jubileum som kommer att bli en förkonferens till den internationella konferensen.

Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationerna här.

12 april 2019

Den 12 april 2019 ägde det sjätte webinaret rum.

 • Marcel Moritz, Huddinge kommun visade Södertörnsanalysen, vilket är ett öppet verktyg som gör det enklare att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika områden.

Användbara länkar från webinaret:
Mer om Malmö Works här.
Globala målens 169 delmål på svenska här.
Boverkets ikoner för ekosystemtjänster här.
Verktyget Södertörnsanalysen här.
Film om Södertörnsanalysen och Lyckoparadoxen här.

Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationerna här.

10 maj 2019

Den 10 maj 2019 ägde det sista webinaret rum för den här säsongen.

 • Eleonore Stureberg, Vinnova berättade om hur Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, arbetar med Agenda 2030.

 • Professor Peter Öhman (Företagsekonomi) och Sara Nyhlén lektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet beskrev projektet HåSa. HåSa syftar till att aktivt och i samarbete med bygg- och fastighetsföretag, brukare/boende och offentliga organisationer bidra till ett hållbart samhällsbyggande i mellersta Norrland.

 • Simon Iaffa Nylén och Markus Mittler, Fastighets AB Regio beskrev hur företaget arbetar med hållbar utveckling och de globala målen, med exempel inom social hållbarhet, hållbar energi för alla samt hållbara städer och samhälle.

Användbara länkar från webinaret:
Rapporten Hållbarhetsfokus 2019 här.


Lyssna till webinaret här.
Ladda ned presentationerna här.

 

 

Stöd för att nå målen

Nedan finns en länk till mer information om nätverk, metoder, modeller, verktyg, utbildnings- och kommunikationsmaterial etc. som kan ge dig och er organisation stöd i arbetet att implementera de globala målen för att utveckla hållbara städer och samhällen.

Gå till sidan —>

 
Bild: Malmö stad / Apelöga

Bild: Malmö stad / Apelöga

 

Intiativtagare

Initiativtagare till Tillsammans 2030 är Malmö stad, Actinate AB och The New Division by Trollbäck + Company AB.

Malmö stad arbetar aktivt med hållbar stadsutveckling och implementeringen av de globala målen inom olika förvaltningar och projekt. Stadskontorets Kansli för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med Agenda 2030.

Actinate AB hjälper offentliga och privata aktörer med målstyrning för en hållbar samhällsutveckling. Via utbildningar, workshops och strategisk rådgivning erbjuds stöd för organisationer eller projekt för att realisera hållbarhetsmål.

The New Division by Trollbäck + Company AB är en kommunikationsbyrå i Stockholm med inriktning på hållbarhet, jämlikhet och tolerans. The New Division och byråns grundare Jakob Trollbäck har tagit fram plattformen och logotyper för de 17 globala målen och 169 delmålen (se www.globalgoals.org).

 

Vill du få kallelser till webbinarier och andra aktiviteter? Anmäl dig till Tillsammans 2030 på info@tillsammans2030.se. Ange namn, ort och arbetsplats. Du är även välkommen att anmäla dig som privatperson. Anmälan och medverkan på webbinarier är kostnadsfritt.