Föreningar och nätverk

Föreningar, nätverk, forum, råd etc. som ger stöd inom hållbar samhällsutveckling och implementering av de globala målen.

 

Vill höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling och att möta FN:s hållbarhetsmål.
Kontakt: Jan Wijkmark, Regeringskansliet, Ordförande C/O City

Utredningen Samordning för bostadsbyggande ska underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Uppdraget innebär bl.a. att bilda och driva ett nätverk för kommuner som förbereder eller genomför större samlade exploateringar samt att underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling.
Kontakt: Jan Wijkmark, Regeringskansliet

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som består av över 300 medlemmar. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Även kommuner, landsting och andra offentliga aktörer är välkomna. SGBC erbjuder verktyg och utbildning i certifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. Hos SGBC finns Citylab Nätverk som ger inspiration inom hållbar stadsutveckling. Nätverket erbjuder nätverksträffar, webbinarier och ett digitalt forum med en kunskapsbank.
Kontakt: Sigrid Walve (övergripande) Annika Hammarstedt (Citylab Nätverk), SGBC

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, bestående av tio myndigheter samt av en representant för kommunerna, ska fungera som ett stöd i genomförandet av politiken för arkitektur- och hållbar stadsutveckling. Den 1 juni 2018 lämnade Rådet för hållbara städer över sin åtgärdslista för 2018 till regeringen. Forskning, kunskap, samverkan och det lokala perspektivet står i fokus för rådets planerade arbete framöver.

 

Metoder och verktyg

Metoder, verktyg och modeller som hjälper er att analysera och styra mot en hållbar samhällsutveckling och implementera de globala målen.

Citylab Certifiering är en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt och ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC). Citylab Certifiering kommer bestå av tre certifieringar. Den första certifieringen är för stadsutvecklingsprojekt i tidiga planeringsskeden och lanserades 2018. De två kommande certifieringarna ska täcka in handlingsplaner i genomförandet och hållbarhetsvärdering av befintliga områden (lanseras 2019). SGBC tillhandahåller utbildningar, bl.a. till Certifierad Citylabsamordnare.
Kontakt: Sigrid Walve, Pehr Hård (certifiering) och Cecilia Nadjalin (utbildning), SGBC

Ett öppet verktyg som gör det enklare att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika områden i en kommun eller region. Verktyget fungerar i dagsläget för Stockholms län och planeras för Göteborgsregionens kommunalförbund, men det finns även planer på att möjliggöra en användning för fler kommuner och regioner.
Kontakt: Marcel Moritz, Huddinge kommun

 

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsprojekt om de globala målen och hållbar samhällsutveckling.

Möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.
Kontakt: Björn Hellström, KTH och Tyréns

”Förbättrad regional och lokal hållbarhetsprestanda genom integrering av FNs globala mål?” drivs av Linköpings universitet. Projektet analyserar regioners och kommuners roll, hur de kan samverka med andra regionala/lokala aktörer samt andra lokala aktörers roller och incitament för att engagera sig i det lokala arbetet med hållbarhetsmålen.
Kontakt: Sara Gustafsson, Linköpings universitet

Ett integrerat koncept som på ett nytänkande sätt hittar lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom samverkan mellan kommuner, akademi och näringsliv. Utifrån de utmaningar vi gemensamt identifierar i kommunerna på Södertörn så skapar vi strategier, lösningar, idéer och metoder som kan användas i såväl andra svenska kommuner som internationellt.
Kontakt: Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter

 

Utbildning och kommunikation

Utbildnings- och kommunikationsmaterial som ni kan använda i arbetet med de globala målen.

Här kan du beställa produkter som ger stöd i arbetet med att implementera de globala målen.

Här finns alla logotyper för de globala målen och delmålen för nedladdning och annat material till inspiration.

 

Kommuner och projekt

Inspiration från olika kommuner, stads- och samhällsutvecklingsprojekt där implementering av de globala målen ger stöd i hållbarhetsarbetet.

Arbetar aktivt med implementeringen av de globala målen. Bland annat har de skapat ett nätverk som erbjuder events, kreativa möten och seminarier. Se hur Malmös ledning satsar för att nå de globala målen samt intervju med Christer Larsson och Lena Wetterskog Sjöstedt.